Fran​çais 

Privaatrecht

Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:

  • we duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via de privacyverklaring op deze pagina;
  • we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • we je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
  • we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • we je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Accordeons Hamelrijk is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel. We raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen we bepaalde gegevens van jou als bezoeker. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

We gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Persoonsgegevens
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • E-mailadres
  • IP-adres

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u je eerst registreren. Na registratie bewaren we via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat we u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

We zullen de aan u gebruikersnaam gekoppelde gegevens aan derden verstrekken als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kun u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken we voor de afhandeling daarvan gebruik van u persoonsgegevens. Indien het nodig is voor een goede afhandeling, kunnen we u persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

We kunnen u, naast de informatie op onze website, ook per e-mail op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten.

Als u ons via het web u postadres meedeelt, kun u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kun u contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres.

Als u ons u telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kun u contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres.

Indien u geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun u dat kenbaar maken via een e-mail.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval zullen we contact met u opnemen alvorens u gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden u deelname te weigeren.

Contactformulier en nieuwsbrief

We bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om u vraag te behandelen. u kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van u e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

We bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u je kunt afmelden. u e-mailadres wordt slechts met u expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

We publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

We kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. We hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. In onze website zijn sociale media knoppen opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten u persoonsgegevens.

Cookies

In onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin we u uitleggen waarom we cookies gebruiken. u verdere gebruik van onze website vatten we op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels u browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben we geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Zie voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen we de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer (SSL)) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om u bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren we gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met u persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van u gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) u persoonsgegevens kun u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die we met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen we u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. u kunt deze terugvinden in de instellingen van u browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van u persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb u ook het recht om een klacht in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen met de www.belgium.be/nl/justitie/.

Contactgegevens

Accordeons Hamelrijk
Artesiëstraat 65
10o0 Brussel